دات نت نیوک
X

واحد پروژه تحقیق و توسعه

معرفی واحد تحقيق و توسعه (R&D)
واحد تحقیق و توسعه به عنوان اساسی‌ترین بخش هر شرکت، نقش مهم و حیاتی در فرایندهای اصلی شرکت را بر عهده دارد. امروزه انجام فعاليت‌های تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمی‌شود، بلكه نوعی سرمايه گذاری اساسی تلقی می‌گردد . به طوريكه كشورهای یافته سهم قابل توجهی از درآمد و نيروی كار خود را ، به فعاليت‌های رسمی تحقيقات كاربردی و توسعه فنآوری اختصاص می‌دهند.
تحقیق و توسعه یک فرآیند دنباله دار و پویاست، نه مقطعی. تحقیق و توسعه مؤثر و کارآمد، هم به نتایج کوتاه مدت و هم به نتایج بلند مدت نیاز دارد . اقداماتی که باید صورت گیرد بسیار بیش از آن است که تنها بتوان به نتایج کوتاه مدت اتکاء کرد،  فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتها باید معطوف به بهترین فرصتها شود، فرصتهایی که کسب و کار جدید خلق کنند یا کل کسب و کار شرکت را متحول نمایند. انجام تحقیقات در شرکتها اساساً با هدف راهبری و حمایت از نوآوری صو